jquery下载所有版本(实时更新)

(注!jquery-2.0以上版本不再支持IE 6/7/8) 并不是最新的版本就最好的,而是根据您项目需求所适合的版本!

百度引用地址 (推荐目前最稳定的,不会出现延时打不开情况) 

注意:jQuery官网引用地址最近国内访问会经常出现打不开的情况,请尽量不要调用官网引用地址!

jquery-3.5.1(最新)

微软jquery压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.5.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>

jquery-3.5.1下载

jquery-3.4.1

微软jquery压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.4.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>

jquery-3.4.1下载

jquery-3.3.1

字节跳动jquery压缩版引用地址: (速度快推荐!)

<script src="https://s3.pstatp.com/cdn/expire-1-M/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

微软jquery压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.3.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"></script>

jquery-3.3.1下载

jquery-3.2.1

字节跳动jquery压缩版引用地址: (速度快推荐!)

<script src="https://s3.pstatp.com/cdn/expire-1-M/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>

微软jquery压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js"></script>

jquery-3.2.1下载

jquery-3.1.1

字节跳动jquery压缩版引用地址: (速度快推荐!)

<script src="https://s3.pstatp.com/cdn/expire-1-M/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>

微软jquery压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.1.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>

jquery-3.1.1下载

jquery-3.0.0

字节跳动jquery压缩版引用地址: (速度快推荐!)

<script src="https://s3.pstatp.com/cdn/expire-1-M/jquery/3.0.0/jquery.min.js"></script>

微软jquery压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-3.0.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.0.0.min.js"></script>

jquery-3.0.0下载

jquery-2.1.4

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.1.4.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.4.min.js"></script>

jquery-2.1.4下载

jquery-2.1.1

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.1.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>

jquery-2.1.1下载

jquery-2.0.0

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/2.0.0/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-2.0.0.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.0.0.min.js"></script>

jquery-2.0.3下载 jquery-2.0.0下载

jquery-1.11.3

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.11.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script>

jquery-1.11.3下载

jquery-1.11.1

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.11.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js"></script>

jquery-1.11.1下载

jquery-1.10.2

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.10.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>

jquery-1.10.2下载

jquery-1.9.1

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.9.1.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>

jquery-1.9.1下载

jquery-1.8.3

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.8.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>

jquery-1.8.3下载

jquery-1.7.2

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.7.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js"></script>

jquery-1.7.2下载

jquery-1.6.4

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.6.4.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.6.4.min.js"></script>

jquery-1.6.4下载

jquery-1.5.2

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.5.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.5.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.5.2.min.js"></script>

jquery-1.5.2下载

jquery-1.4.4

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.4.4/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.4.4.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.4.4.min.js"></script>

jquery-1.4.4下载

jquery-1.4.2

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.4.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js"></script>

jquery-1.4.2下载

jquery-1.3.2

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.3.2.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.3.2.min.js"></script>

jquery-1.3.2下载

jquery-1.2.3

百度压缩版引用地址:

<script src="https://libs.baidu.com/jquery/1.2.3/jquery.min.js"></script>

微软压缩版引用地址:

<script src="https://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jquery/jquery-1.2.3.min.js"></script>

官网jquery压缩版引用地址:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.2.3.min.js"></script>

jquery-1.2.3下载